Dernek Tüzüğü

ÜNİVERSİTE YÖNETİCİLERİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ
Derneğin Adı ve Merkezi
Madde 1. Derneğin Adı: “Üniversite Yöneticileri Derneği” dir. Kısa adı ÜNYÖNDER, Derneğin merkezi İstanbul’dur. Şubesi yoktur.
Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı
Madde 2. Derneğin amacı Yükseköğretim Kurumlarında görev yapmış/yapmakta olan personel arasında işbirliği ve tecrübe paylaşımını sağlamak, onların haklarını gözetmektir.
Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri;
1. Dernek faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak,
2. Kurs, seminer, konferans, sempozyum, kongre ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek, danışmanlık hizmeti vermek,
3. Yurt içinde ve yurt dışında teknik inceleme, tanıtım ve temas programları organize etmek,
4. Dernek amaçlarının gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak,
5. Dernek çalışmalarını duyurmak için gerekli gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ve görsel-işitsel materyal ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak,
6. Derneğin amaçlarının gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını hazırlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,
7. Gerekli izinler alınmak şartıyla, yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,
8. Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi ticari ve sınai teşekküller, iştirakler kurmak ve işletmek,
9. Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek, sosyal yardımlar yapmak ve sosyal hizmetler yürütmek,
10. Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, film gösterimi, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,
11. Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,
12. Kamu yönetimi ve ilgili branşlara yönelik kütüphane, kitaplık vb. kurmak, bu konuda sanal ortamdan yararlanmak,
13. Dernek amaçlarının gerçekleştirilmesi için gerek görmesi durumunda vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulmuş bir federasyona katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabilecekleri tesisleri kurmak,
14. Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki benzer amaçlı dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak, yurt içinde ve yurt dışında bilgilendirme ve lobi faaliyetlerinde bulunmak,
15. Derneğin amacını gerçekleştirmek üzere, benzer amaçlı derneklerden işçi ve işveren sendikalarından ve mesleki kuruluşlardan maddi yardım almak ve adı geçen kurumlara maddi yardımda bulunmak,
16. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları İle İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşlar ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,
17. Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,
18. Gerekli görülen yerlerde temsilcilikler açmak,
19. Derneğin amaçları ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere platformlar oluşturmak,
20. Derneğin amaçlarına yönelik olarak, ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü teşebbüste bulunmak,
21. Dernek amaçlarını gerçekleştirmeye yönelik tüm faaliyetlerin yerine getirilmesi için gerek duyulacak uzman ve diğer kişilerle hizmet veya eser sözleşmeleri yapmak,
22. Topluma ve özellikle üyelerine yararlı olacak her türlü eğitim programları ve projeleri yapar, yaptırır, uygular ve uygulatır,
23. Amaç ve çalışma konularını gerçekleştirecek mali kaynakları sağlar; oluşturulacak ulusal ve uluslararası her türlü proje ve faaliyet ile çalışmaları hazırlamak, uygulamak ve yönetmek üzere ortaklıklar, iktisadi işletmeler ve her türlü teşekkülü (konut kooperatifi, anaokulu, huzur evi vb.) kurar, işletir ve/veya işlettirir,
Olarak belirlenmiştir.

Derneğin Faaliyet Alanı
Dernek, sosyal, kültürel, eğitim ve danışmanlık alanında faaliyet gösterir.
Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri
Dernekte asıl, gözlemci ve onursal üyelik vardır.
Asıl Üyeler: Devlet eliyle ve/veya Vakıflar tarafından kurulan Yükseköğretim Kurumlarında; görev yapmış/yapmakta olan tüm personel asıl üye olabilecektir.
Gözlemci Üyeler: Asıl üyelik kriterlerine uymayan gerçek kişiler ile tüzel kişiler gözlemci üyeliğe kabul edilebilir. Gözlemci üyeler genel kurula katılabilir ancak oy kullanamaz.
Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar kişiler ile alanlarında temayüz etmiş ilim, fikir ve sanat insanları, yönetim kurulu kararı ile Onursal Üye olarak kabul edilebilir. Onursal üyeler genel kurula katılabilir, ancak oy kullanamaz.
Yönetim kurulu başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek Yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç başvuru sahibine yazıyla bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.
Derneğin kurucuları (EK:1), derneğin asıl üyeleridir. Kurucular için yukarıdaki şartlar aranmaz.
Üyelikten Çıkma
Madde 4. Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi Yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.
Üyelikten Çıkarılma
Madde 5. Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller aşağıda sayılmıştır.
1. Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak.
2. Yazılı olarak verilen en az iki defa görevin mazeretsiz olarak yerine getirilmemesi,
3. Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını üç ay içinde ödememek,
4. Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak,
5. Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak.
Üyeliğin sona erdirilmesini gerektiren bir durumun tespiti halinde, üyelik kaydı yönetim kurulunca çıkarılır. İtiraz mercii genel kuruldur. Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.
Dernek Organları
Madde 6. Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.
1. Genel kurul
2. Yönetim kurulu
3. Denetim kurulu
Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı, Çağrı ve Toplantı Usulü
Madde 7. Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup, derneğe kayıtlı üyelerden, oluşur.
Genel Kurul,
1. Tüzükte belirtilen zamanda yönetim kurulunun çağrısı üzerine toplanır.
2. Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı başvurusu üzerine yönetim kurulunca otuz gün içinde olağanüstü toplantıya çağırılır.
Olağan genel kurul, 3 yılda bir Kasım ayı içerisinde yönetim kurulunca belirlenecek gün, yer ve saatte toplanır.
Genel kurul, dernek yönetim kurulunca toplantıya çağırılır.
Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa, üyelerden birinin başvurusu üzerine Sulh Hukuk Hâkimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.
Çağrı Usulü
Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler; en az onbeş gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.
Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.
Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.
Toplantı Usulü
Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının toplamının iki katından az olamaz.
Genel kurula katılma hakkı bunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.
Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.
Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan (divan başkanı) ve en çok iki başkan vekili ile iki yazman seçilerek “Divan Heyeti” oluşturulur.
Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.
Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.
Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır, üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Gözlemci ve onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar.
Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar yazmanlar tarafından bir tutanağa yazılır ve divan üyeleri tarafından imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Genel Kurulun Oy Kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri
Madde 8. Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, yönetim ve denetim kurulu üyelerinin seçimi açık oylama ile yapılır.
Açık oylamada, divan heyeti başkanının belirteceği yöntem uygulanır.
Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararı, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.
Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar
4721 sayılı yasanın 76. maddesine göre, bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.
Genel Kurulun Görev ve Yetkileri
Madde 9. Aşağıdaki yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.
1. Dernek organlarının (yönetim kurulu ve denetim kurulu) seçilmesi,
2. Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
3. Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,
4. Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
5. Derneğin diğer organlarının denetlenmesi ve gerek görüldüğünde haklı sebeplerle onların görevden alınması,
6. Üyeliğin reddi veya üyelikten çıkarma hakkında verilen yönetim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazların incelenmesi ve karara bağlanması,
7. Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi,
8. Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,
9. Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,
10. Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması ve bu hususta yönetim kuruluna yetki verilmesi,
11. Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması, yurt içinde ve dışında temsilciliğin açılması ve bu hususlarda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
12. Derneğin vakıf kurması,
13. Derneğin fesih edilmesi,
14. Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,
15. Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işlerin görülmesi ve yetkilerin kullanılması,
16. Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,
Yönetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri
Madde10. Yönetim kurulu, genel kurul tarafından seçilen 9 (dokuz) asıl ve 9 (dokuz) yedek üyeden oluşur.
Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında görev dağılımı yaparak başkan, başkan yardımcılarını, genel sekreter, sayman üyeyi ve derneğin organizasyon yapısını belirler.
Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Yönetim Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.
Yönetim kurulu başkanının toplantıda hazır bulunmaması halinde, Başkan Yardımcıları, onların da bulunmaması halinde Genel Sekreter kurula başkanlık eder.
Yönetim kurulu toplantısına, haklı bir sebep olmaksızın 1 (bir) yılda üst üste 3 (üç) kez veya toplamda 5 (beş) kez katılmayan Yönetim Kurulu üyesi istifa etmiş sayılır ve genel kurulda oylanan listedeki sırasına göre yedek üyelerin birisi Yönetim Kurulu Başkanı tarafından göreve çağrılır. Sebebin haklı olup olmadığını Yönetim Kurulu belirler.
Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde, genel kurulda oylanan listede yer aldığı sıraya göre yedek üyeler göreve davet edilir.
Yönetim kurulu başkanı, derneğin hizmet ve çalışmalarını düzenler. Tüzük hükümleri ile Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarının uygulanmasını sağlar.
Yönetim kurulu başkanı, dernek organlarının ve derneğe bağlı vakıf, teşebbüs ve İşletmelerin dernek amaçlarına ve statülerine uygun yönde çalışmalarını sağlamakla yükümlü olup, bütün icraatından genel kurula karşı sorumludur.
Yönetim kurulu başkanı, (yönetim kurulunca karar verilmesi hainde) bildiri yayınlamaya dernek çalışmalarıyla ilgili konularda basın veya yayın organlarına bilgi vermeye, beyanda bulunmaya yetkilidir.
Yönetim kurulu başkanı, derneği temsil eder. Yönetim kurulu başkanı, derneğin üst yöneticisi ve harcama yetkilisidir. Yönetim kurulu başkanı, bu yetkisini, yönetim kurulu üyelerine kısmen veya tamamen devredebilir.
Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri
Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir,
1. Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,
2. Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak,
3. Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,
4. Genel kurulun verdiği yetki ile gerekli görülen yerlerde, yurt içinde temsilcilik açılmasını sağlamak,
5. Genel kurulda alınan kararları uygulamak,
6. Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak,
7. Bütçenin uygulanmasını sağlamak,
8. Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek,
9. Derneğin amacını gerçekleştirmek için yetkisi dâhilinde her çeşit kararı almak ve uygulamak,
10. Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.
Denetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri
Madde 11. Denetim kurulu, üç asıl ve üç yedek üye olarak genel kurulca seçilir. Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.
Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri
Denetim kurulu, derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve hedeflerin gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.
Denetim kurulu, gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.
Derneğin Gelir Kaynakları
Madde 12. Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.
1. Üye aidatı: Üyelerden giriş ödentisi ve ayık-yıllık aidatı belirlemeye yönetim kurulu yetkilidir.
2. Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar,
3. Dernek tarafından düzenlenen her türlü eğitim, seminer, panel, forum, sempozyum, konferans kongre, çalıştay vb. programa katılım karşılığı alınan ücretler,
4. Her türlü özel veya tüzel kişilere sunulan danışmanlık ve organizasyon hizmetleri karşılığında alınan ücretler,
5. Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil konser, kültürel ve sanatsal etkinlikler, her türü yarışma, müsabaka ve benzeri faaliyetlerden sağlanan gelirler,
6. Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,
7. Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,
8. Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar,
9. Diğer gelirler,
Derneğin Defter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler
Madde 13.Defter tutma esasları,
Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak yıllık brüt gelirin kanunda belirtilen oranları aşması halinde takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.
Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.
Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.
Derneğin ticari işletme açılması durumunda bu ticari işletme için ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.
Kayıt Usulü
Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.
Tutulacak Defterler
Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.
a) İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir.
1. Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.
2. Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.
3. Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evrak, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen ve giden evrak çıktısı alınmak suretiyle saklanır.
4. Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kulanım süresini dolduranların kayıttan düşülmesi bu deftere işlenir.
5. İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.
6. Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edenlerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.
b) Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir.
1. (a) bendinin 1, 2, 3 ve 6. alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.
2. Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu kanunun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayınlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.
Defterlerin Tasdiki
Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.
Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri
Madde 14. Gelir ve gider belgeleri
Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK-17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.
Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usu Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK -13’te örneği bulunan ) “Gider Makbuzu” düzenlenir.
Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK -14’te örneği bunan ) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.
Alındı Belgeleri
Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK-17’de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.
Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.
Yetki Belgesi
Yönetim kurulu asıl üyeleri hariç, dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden ve Dernekler Yönetmeliği Ek-19’da yer alan “Yetki Belgesi” dernek tarafından iki nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yönetim kurulu asıl üyeleri yetki belgesi olmadan gelir tahsil edebilir.
Yetki belgelerinin süresi yönetim kurulu tarafından en çok bir yıl olarak belirlenir. Süresi biten yetki belgeleri birinci fıkraya göre yenilenir. Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden ayrılması, ölümü, işine veya görevine son verilmesi, derneğin kendiliğinden dağıldığının tespit edilmesi veya fesih edilmesi gibi hallerde, verilmiş olan yetki belgelerinin dernek yönetim kuruluna bir hafta içinde teslimi zorunludur. Ayrıca, gelir toplama yetkisi yönetim kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir.
Yetki belgesinin kullanımı, yenilenmesi, iadesi ve sair hususlarda Dernekler Yönetmeliği’nin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.
Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi
Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alında belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 (beş) yıl süreyle saklanır.
Beyanname Verilmesi
Madde 15. Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yılsonu itibariyle sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21’de sunulan) “Dernek Beyannamesi” dernek Yönetim kurulu tarafından onaylandıktan sonra, her takvim yılının ilk dört ayı içinde yönetim kurulu başkanı tarafından ilgili mülki idare amirliğine verilir.
Bildirim Yükümlülüğü
Madde 16. Mülki amirliğe yapılacak bildirimler,
Genel Kurul Sonuç Bildirimi
Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren ve Dernekler Yönetmeliği EK-3’te yer alan “Genel Kurul Sonuç Bildirimi” ve ekleri ilgili mülki idare amirliğine verilir.
Genel kurul toplantısında tüzük değişikliği yapılması halinde; genel kurul toplantı tutanağı, tüzüğün değişen maddelerinin eski ve yeni şekli, her sayfası yönetim kurulu üyelerinin salt çoğunluğunca imzalanmış dernek tüzüğünün son şekli, bu fıkrada belirtilen süre içinde ve bir yazı ekinde mülki idare amirliğine verilir.
Taşınmazların Bildirilmesi
Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26’da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi” doldurulmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.
Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi
Dernek tarafından yurt dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan ayni ve nakdi yardım alınabilmesi için Dernekler Yönetmeliği’nin Ek-4’te belirtilen “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi”ni doldurup mülki idare amirliğine önceden bildirimde bulunulması şarttır. Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.
Kamu Kurum ve Kuruluşları İle Birlikte Yürütülen Ortak Projelerle İlgili Bildirim
Derneğin görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruşları ile yürüttüğü ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği (Dernekler Yönetmeliği EK-23’de gösterilen) “Proje Bildirimi”ne eklenerek, protokol tarihini izleyen bir ay içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin valiliğine verilir.
Değişikliklerin Bildirilmesi
Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24’te belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi” genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25’te belirtilen) “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.
Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.
Derneğin İç Denetimi
Madde 17. Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.
Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.
Derneğin Borçlanma Usulleri
Madde 18. Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.
Temsilcilik Açma
Madde 19. Dernek, gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla Yönetim Kurulu kararıyla yurt içinde ve yurt dışında temsilcilik açabilir. Temsilciliğin adresi, Yönetim Kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülki idare amirliğine, yurt dışında ise büyükelçiliğine yazılı olarak bildirilir. Temsilcilik, dernek genel kurunda temsil edilmez.
Personel İstihdamı
Madde 20. Dernek yönetim kurulu gereği kadar ücretli çalışan, muhasip ve diğer personel tayinine yetkilidir. Bunlara verilecek ücretler, Yönetim kurulunca tayin ve takdir olunur. Personel giderleri bütçenin % 50 sini geçemez.

Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği
Madde 21. Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.
Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hâllerinde üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
Genel kurul toplantısı, bir defadan fazla geri bırakılamaz.
Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu, toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının üçte ikisidir. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

Derneğin Feshi ve Mal Varlığının Tasfiye Şekli
Madde 22. Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.
Derneğin feshi halinde; Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.
Tasfiye İşlemleri
Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sonra erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adının başında “tasfiye halinde” ibaresi kullanılır.
Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, Genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.
Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek sürer hariç üç ay içinde tamamlanır.
Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.
Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.
Hüküm Eksikliği
Madde 23. Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.
Geçici Madde 1. İlk genel kurulda dernek organları oluşturulana kadar, derneği temsil edecek ve dernekle ilgili iş ve işlemleri yürütecek olan geçici yönetim kurulu üyeleri aşağıda belirtilmiştir.

Geçici Yönetim Kurulu Üyelerinin

Adı ve Soyadı Görev Unvanı
1- Dr.Mahmut DOĞAN Başkan
2- Abdurrahim TAŞ Başkan Vekili
3- Emre KARATAŞ Genel Sekreter
4- M.Cemil ARSLAN Üye
5- Adem KOKAÇYA Üye
6- Ömer ŞİMŞEK Üye
7- Daniyal ÇAKIRAL Üye


Tebligat Adresi:
Geçici Madde 2 – Dernek organları oluşuncaya kadar, yazışma ve tebligatı almaya yönetim kurulu üyesi Daniyal ÇAKIRAL yetkilidir.

Yürürlük
Madde 24: 24 madde ve 2 geçici maddeden oluşan işbu Tüzük kanunen kuruluş işlemlerinin tamamlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.


EK:1
DERNEK KURUCULARI

Sıra No Adı ve Soyadı Tabiiyeti Ünvanı Adresi
1 Dr. Mahmut DOĞAN TC Genel Sekreter
2 M. Cemil ARSLAN TC Genel Sekreter Yrd
3 Adem KOKAÇYA TC Genel Sekreter Yrd.
4 Emre KARATAŞ TC Daire Başkanı
5 Abdurrahim TAŞ TC Hukuk Müşaviri
6 Ömer ŞİMŞEK TC Basın Danışmanı
7 Daniyal ÇAKIRAL TC Şube Müdürü